Události v roce 2007


    Valná hromada členů Honebního společenstva 
    V sobotu 10. února 2007 se na naší myslivecké chatě ve Staříči konala valná hromada členů Honebního společenstva Staříč.Na valné hromadě byl zhodnocen uplynulý rok 2006 a byly na ni předneseny zprávy mysliveckého hospodáře, jednatele, zpráva o finančním hospodaření v uplynulém roce a zpráva předsedy revizní komise. Pro všechny bylo připraveno občerstvení. Věříme že spolupráce se všemi členy honebního společenstva bude i v dalších letech na tak výborné úrovni, jako nyní.
O týden později, v sobotu 17. února 2007, pak proběhla výroční členská schůze myslivců HS Staříč.

    Výroční zprávu mysliveckého hospodáře Pavla Gureckého za rok 2006 si můžete přečíst zde

    Jarní úklid honitby 
    Tak jak loni i vletošním roce jsme na sobotu 7. dubna zoorganizovali, ve spolupráci s Obecním úřadem, úklid honitby. Akce se mohli zúčastnit všichni dobrovolníci, ale nakonec to zůstalo jen na nás myslivcích. Celkem jsem naplnili tři velkoobjemové kontejnéry, především plasty, igelitovými sáčky a starými pneumatikami.
    Smutné na celé akci ale bylo nakonec to, že některá místa, především kolem cesty ze Staříče směrem na Chlebovice, která se během dopoledne uklidila, byla večer opět poseta odpadky. 
 

Sázení stromků

19. května jsme společnými silami vysadili smrkový remízek na pozemku pana Kubly.

 

    Jarní zkoušky vloh ohařů a malých plemen 
    V sobotu 12. května se v naší honitbě uskutečnily jarní zkoušky vloh ohařů a malých plemen. Ke zkouškám se dostavilo 16 psů se svými vůdci. Ve skupině ohařů byla zastoupena tato plemena: německý ohař krátkosrstý, český fousek, výmarský ohař krátkosrstý a dlouhosrstý, malý müsterlandský ohař a irský setr. Ve skupině malých plemen startovala tato plemena: jezevčík dlouhosrstý, jezevčík drsnosrstý, jagtteriér, labrador. Po krátkém přivítáni vůdců, rozhodčích a celé korony, vedoucím zkoušek panem Pavlem Gureckým, se vůdci se svými psy přesunuli do honitby. Prakticky po celý průběh zkoušek panovalo slunečné a teplé počasí, avšak s dosti silným větrem, který způsobil, že se zvěř stáhla do krytu a pro psy bylo obtížnější ji vyhledat. Nejlépe se s tímto problémem vypořádal německý krátkosrstý ohař King s vůdcem Petrem Volným, který zvítězil v kategorii ohařů s celkovým počtem 228 bodů. V první ceně dále skončili 4 ohaři, ve druhé ceně jeden a v třetí ceně dva ohaři. Vítězem malých plemen se stal jezevčík drsnosrstý Atos, vedený panem Janem Klevarem, se ziskem 188 bodů. V této kategorii uspělo 6 psů v první ceně, 1 pes ve druhé ceně a jeden ve třetí. Zazvěření honitby bylo hodnoceno jako dobré, výkony psů jako průměrné.

 

    Slovenský hrubosrstý ohař ve Staříči 
    V sobotu 12. května, kdy se v honitbě honebního společenstva Staříč uskutečnily jarní zkoušky vloh ohařů, se přišel na zkoušky podívat kynolog se štěnětem slovenského hrubosrstého ohaře. Většina myslivců přítomných na zkouškách viděla toto velmi zajímavé, výmarskému ohaři podobné plemeno, poprvé. V současnosti je plemeno slovenský hrubosrstý ohař zastoupeno u myslivců v České republice pouze v počtu několika jedinců.


    Den s myslivci 
    V pátek 15. června 2007 jsme pro děti ze základní školy ve Staříči připravili "Den s myslivci". Pro žáky byla připravena naučná stezka, na myslivecké chatě si mohly děti prohlédnout trofeje zvěře. Děti střílely ze vzduchovky, házely šiškou na cíl. Byly pro ně připraveny otázky, týkající se ochrany přírody a myslivosti. Podle ohlasu dětí, se jim celé dopoledne líbilo, a my se těšíme na příští školní rok a další spolupráci s nimi. 

    Vyhodnocení senoseče 
    Ve středu 20. června byla v naší honitbě ukončena letošní senoseč. Oproti loňskému roku se letos začalo s kosením travních porostů asi o 10 dní dříve. Opět perfektně zafungovala spolupráce mezi myslivci a zemědělci. Myslivci po celou dobu senoseče instalovali do ohrožených lokalit plašiče zvěře, procházeli ohrožené plochy se psy a vyháněli zvěř. Zemědělci včas informovali o kosení travin žacími stroji, na kterých měli umístěné plašiče zvěře. Traviny kosili velmi opatrně. V letošním roce jsme zaznamenali minimální ztráty na zvěři. Na necelých 400 ha travních porostů byli pokoseni pouze 3 zajíci a 2 srnčata! Je namístě poděkovat řidiči traktoru panu Aloisi Brožovi a agronomu firmy Agrospol Staříč panu Ing. Daliborovi Petrovi za vynikající spolupráci a snahu o záchranu co největšího počtu zvěře.

    2. ročník soutěže ve střelbě ze vzduchovky O pohár honebního společenstva 
    V sobotu 1.září proběhl ve Staříči 2. ročník soutěže ve střelbě ze vzduchovky "O pohár honebního společenstva". Soutěžilo se ve dvou kategoriích: děti a dospělí. V kategorii "dospělí" zvítězil pan Vladimír Milat, v kategorii "děti" pak zvítězil Josef Urbiš. Hlavní cenou, kromě nádherných pohárů, byl v dětské kategorii dárkový koš, v kategorii dospělých pak srnčí kus. Výhercům blahopřejeme.

 

    Vypouštění koroptví do honitby 
    V úterý 4. září jsme za účasti pana Ing. Aujeského z krajského úřadu vypustili do honitby 30 kusů koroptví. Tyto koroptve jsme dovezli z akreditovaného chovu z Berouna. V letošním roce jsme se poprvé zapojili do programu záchrany koroptve polní. Doufáme, že se koroptve v naší honitbě udrží a přežijí zimu.

    Dotace v myslivosti 
    Kromě vypouštění koroptví proběhla dne 4. září také kontrola umístění odchytových nor a mysliveckých políček pro zvěř, na které jsme žádali od Krajského úřadu dotace. Kontrola v honitbě proběhla v pořádku a Honební společenstvo Staříč dotaci obdrží . 

    Hon na drobnou zvěř 3. 11. 2007 
    V sobotu 3. 11. se v naší honitbě uskutečnil letošní první hon na drobnou zvěř. K slavnostnímu nástupu se dostavilo 30 myslivců se 7 lovecky upotřebitelnými psy. Po krátkém přivítání starostou Honebního společenstva panem Jane Kozou a mysliveckým hospodářem panem Pavlem Gureckým se myslivci přesunuli do části honitby Kamenná. V letošním roce jsme opět překonali rok minulý a po skončení honu bylo na výřadu 61 zajíců a 35 bažantích kohoutů. Tlumení predátorů, kvalitní myslivecká péče, vyhánění zvěře při senoseči má za následek, že stav zaječí zvěře ve Staříči má stále stoupající tendenci. V chovu zaječí zvěře patří Staříč jednoznačně k nejlepším v okrese Frýdek-Místek. 

 

 
    Koroptve v naší honitbě 
    V srpnu letošního roku jsme do honitby vypustili 30 kusů koroptve polní z akreditovaného chovu v Lítni. Koroptve se přibližně do poloviny října držely pohromadě v místě vypuštění. V průběhu letošního prvního honu na drobnou zvěř měli myslivci na několika místech možnost vidět 3 hejnka koroptví, celkem 31 jedinců.

    Myslivecká konference 

   12. listopadu se jednatel Honebního společenstva Staříč Lubomír Hajný zúčastnil myslivecké konference pod záštitou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Na této konferenci vystoupil s příspěvkem na téma: Zvyšování stavů zajíců v podmínkách severní Moravy. 

    Hon na drobnou zvěř 17. 11. 2007
17. 11. se v naší honitbě uskutečnil letošní druhý hon na drobnou zvěř. Po ukončení honu bylo na výřadu 26 zajíců a 28 bažantích kohoutů. Zaječí zvěř se lovila pouze ve 3 malých lečích.

    Jednáni s agenturou ochrany přírody 
    V rámci zlepšování podmínek pro zvěř v naší honitbě proběhne začátkem prosince jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, zemědělci a vlastníky pozemků o možnostech dotace na činnosti v přírodě.