Co se u nás událo v roce 2019

 
ÚNOR
 
Valná hromada

9.2. 2019 proběhla na myslivecké chatě již 15. valná hromada vlastníků honebních pozemků, kteří jsou sdruženi v honitbě Staříč - Kamenná. Na dopoledním setkání zazněly zprávy mysliveckého hospodáře, jednatele, zpráva předsedkyně revizní komise i finančního hospodáře. Polední diskuzi doplnilo občerstvení všech přítomných. Příští valná hromada se opět uskuteční druhou únorovou sobotu roku 2020. 

 
Výroční myslivecká schůze
 

Odpolední hodiny po valné hromadě jsou již tradičně vyhrazeny výroční myslivecké schůzi. 

V letošním roce byla byla schůze doplněna o dva hosty MVDr. Ivo Trčka vystoupil s příspěvkem na téma parazitóz u zvěře a správné ošetřování zvěřiny. Druhým hostem byl Martin Kříž, který představil záchranný program návratu koroptve polní do honiteb.

 

DUBEN

V měsíci dubnu jsme opět sbírali v honitbě komunální odpad. Jednalo se již o 15 brigádu na úklid revíru. Opět byl našim partnerem Obecní úřad Staříč. Znovu jsme naplnili 3 velkoobjemové kontejnery.

 

KVĚTEN

Květen je v našem revíru vždy ve znamení Senoseče. I v letošním roce jsme na přelomu května a červa zachraňovali zvěř před koly žacích strojů. Velmi dobře, jak každý rok, zafungovala spolupráce mezi myslivci a firmou Agrospol Staříč, která má v nájmu většinu trvalých travních porostů v honitbě. Rovněž drobní zemědělci svoji povinnost nahlásit sečení trav a pícnin splnili a s myslivci plně spolupracovali, za což jim patří velké poděkování.

 

ČERVEN

22.6 se myslivci ze Staříče účastnili tradičního Dne obce Staříč, kde pro návštěvníky připravili zvěřinové speciality.

 

ZÁŘÍ

14. září proběhl již 16. ročník střelecké soutěže ze vzduchovky. Soutěžilo se v kategoriích děti a dospělí, kde u dospělých stříleli muži i ženy zvlášť. Nejlepší střelec obdržel pohár a srnce.

 

ŘÍJEN

Záchranný program koroptve polní ve Staříči
 

Po roční pauze jsme se opět zapojili do záchrany kriticky ohrožené koroptve polní. Ve Staříči program na záchranu tohoto kriticky ohroženého druhu probíhá již 15 let. Reportáž zde. Na začátku října bylo do honitby vypuštěno 100 kusů koroptví. V letošním roce jsou koroptve umístěny do 4 vypouštěcích voliér, ze kterých byly postupně vypuštěny. Věříme, že tento nový způsob vypouštění pomůže zachránit kriticky ohroženou koroptev polní.

 
 
 

 

Vašek Ujjobbaď

V pátek 18. 10. jsme se ve smuteční síní Frýdeckého hřbitova rozloučili s našim kolegou panem Václavem Ujjobbaďem.

 

Záchrana srny ve Staříči

Myslivci Staříč děkují Hasičskému záchrannému sboru MSK a SDH Staříč za pomoc při záchraně srny uvězněné ve sklepení domu p. Balcara. Skvělá spolupráce = srna vypuštěná na svobodu.

 

LISTOPAD - PROSINEC

Společné lovy na drobnou zvěř

 

V listopadu a prosinci proběhly v honitbě lovy na drobnou zvěř při kterých se lovili bažanti kohouti a zajíci. Plán lovu u bažanti zvěře byl naplněn, u zaječí zvěře jsem se rozhodli naplánovaný počet zajíců neodlovit.

 
Vandalové ve Staříči

Těsně před Vánoci doposud neznámí vandalové poničili značení turistického okruhu na kopci Kamenná. Celá záležitost byla obcí Staříč, která je vlastník turistického okruhu, který vede honitbou, předána Policii ČR.

 

Obecní alej slivoní má 10 let
 

Obecní alej slivoní ve Staříči má již 10 let. Před deseti lety na počátku listopadu byla podél Žurovcovy cesty v Řepníku vysázená 200 metrů dlouhá alej slivoní odrůdy JOJO. Celkem bylo vysazeno 33 stromů, které začaly hojně plodit a jsou ozdobou naší obce. Aleje, remízky a další roztroušená zeleň jsou v dnešní průmyslové, zemědělské krajině nepostradatelné. Zabraňují erozi půdy, působí jako větrolamy, rozčleňují krajinu a jsou také zdrojem potravy i úkrytu pro zvěř. Tam, kde je zemědělská krajina pestrá, je i život. V lánech řepky a kukuřice mnoho života nenajdeme.

V obci aktuálně probíhají „Komplexní pozemkové úpravy“, které by měly pomoci při vytváření příznivých podmínek pro racionalizaci zemědělské výroby, přispět k ochraně a tvorbě zemědělské krajiny a také zlepšit hospodaření s vodou. V návrhu pozemkových úprav je několik stromových alejí. My jsme však nečekali na dokončení pozemkových úprav a již dle jejich návrhu byla v listopadu letošního roku podél hranice katastru, na pozemcích obce Staříč, vybudovaná další alej, tentokrát složená ze starých odrůd jabloní. Je vysázena přesně 1,5 metru od katastrální hranice směrem do obce. Konkrétně jde o odrůdy Rajka, Panenské, Coxova Reneta a Jadernička. Vysázeno bylo 64 stromů a celková délka této aleje je 320 metrů. Alej je ještě doplněna keřovým patrem, které se skládá z ptačího zobu, lísky a trnky. Výsadba byla financována z dotací krajského úřadu na vybrané myslivecké činnosti.

 

Stavba oplocenky pro obec Staříč

V prosinci letošního roku jsme pro obec Staříč stavěli oplocenku v lokalitě zvané Hatě.